Yhdistyksen säännöt

Maltalaiset ry:n säännöt (rekisteröity 27.1.2005)

1§ 

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

– yhdistyksen nimi on Maltalaiset

– kotipaikka on Helsinki

– yhdistyksen toiminta-alue on koko maa

2§ 

Yhdistyksen kieli

– suomi

3§      

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomessa maltankoirien jalostusta ja ohjata maltankoiran omistajia oikein kasvattamaan ja hoitamaan koiriaan

yhdistys toteuttaa tarkoitustaan etsimällä ja suosittelemalla sopivia siitoskoiria ja järjestämällä kynologisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia

yhdistys voi harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa

yhdistys voi osallistua koiranäyttelyiden järjestämiseen ja järjestää ko. rodun erikoisnäyttelyn sekä ehdottaa sopivia tuomareita koiranäyttelyihin.

4§     

Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin

yhdistys voi yhdistyskokouksensa päätöksellä liittyä toimintansa tarkoitusperiä tukeviin järjestöihin

5§      

Varojen hankinta

varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää yhdistyksen hallitus

yhdistys voi asianomaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta

6§      

Yhdistyksen jäsenyys

yhdistyksen jäseneksi voi yksityinen henkilö liittyä vuosi-, ainais- tai perhejäseneksi

yhdistyksen jäsenen hyväksyy hallitus

yhdistyksen ainaisjäsenen hyväksyy hallitus kyseisen henkilön maksettua kertakaikkisena jäsenmaksuna 10-kertaisen vuosijäsenmaksun.

perhejäsenen hyväksyy hallitus; perhejäsenyyden edellytyksenä tulee samassa perheessä olla vuosijäsenmaksun suorittanut jäsen.

yhdistyksen hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi henkilön, joka yhdistyksen edustaman rodun tuntijana on erikoisesti ansioitunut. Asiantuntijajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

yhdistyksen hallitus voi esittää ja yhdistyskokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erikoisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

7§      

Jäsenen ero yhdistyksestä

jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyskokouksen pöytäkirjaan

jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai toimii muuten hyvien kenneltapojen vastaisesti. Jäsenen jättäessä jäsenmaksunsa maksamatta eräpäivästä kaksi kuukautta, hänet voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja päätöksen on saatava ¾ enemmistö annetuista äänistä

erotettu jäsen voi vedota yhdistyskokoukseen 30 päivän aikana, sen päivän jälkeen, jona hän on saanut päätöksestä tiedon. Valitus käsitellään lähinnä seuraavassa yhdistyskokouksessa, jossa yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee.

jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

8§      

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi

  • yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi
  • tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9§     

Yhdistyksen hallintoelimet

  • yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus
  • yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyskokous

10§  

Yhdistyskokous

yhdistyskokous kokoontuu vuosittain varsinaiseen yhdistyskokoukseen maalis-huhtikuun aikana

yhdistys kokoontuu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen hallituksen kutsusta, mikäli yhdistyksen kokous asian päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä vaatii. Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita.

Kokouskutsu toimitetaan kaikille jäsenille kirjallisesti viimeistään 14 vrk ennen kokousta tai julkaistaan yhdistyksen lehdessä.

yhdistyskokouksessa on jokaisella iältään 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni

valtakirjalla jäsen voi lisäksi edustaa kahta (2) jäsentä.

kaikki ne asiat, josta nämä säännöt eivät toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta sekä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä

äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

11§  

Varsinaisessa yhdistyskokouksessa käsiteltävät asiat

1) todetaan jäsenten äänivaltaisuus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) esitetään ja vahvistetaan hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva, tilinpäätökseen perustuva selvitys

5) esitetään ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7) vahvistetaan hallituksen esittämät tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri seuraavaksi vuodeksi

9) valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle

10) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

11) valitaan yhdistyksen jalostustoimikunta ja sen kokoonkutsuja

12) käsitellään hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat

12§  

Yhdistyksen hallitus

– yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, sihteeri ja kuusi (6) jäsentä.

puheenjohtaja ja sihteeri valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyskokouksesta. Muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi yhdistyskokouksesta. Hallituksen jäsenistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa

– hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta

hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän (4) muun jäsenen ollessa läsnä

asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide

yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

13§  

Hallituksen tehtävät

hallitus huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja muista juoksevista asioista sekä hyväksyy uudet jäsenet

hallitus valmistelee tammi-helmikuun aikana tulevan toimintakauden toimintasuunnitelman, talousarvion ja niihin perustuen tulevan toimintakauden jäsenmaksun suuruuden

hallitus kutsuu jäsenet yhdistyskokoukseen ja valmistelee kokoukselle sääntöjen mukaan esitettäviksi määrätyt asiat sekä panee toimeen yhdistyskokouksen päätökset

hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta

14§  

Sääntöjen muutos

näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyskokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselle vaaditaan ¾ enemmistö annetuista äänistä

15§  

Yhdistyksen purkaminen

päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin yksi (1) kuukausi

purkamispäätöksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä

yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Suomen Kennelliitolle ehdolla, että tämä käyttää ne maltankoiran jalostamisen hyväksi tai jos kyseistä järjestöä ei toimi koko maassa, jollekin toiselle suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, joka harrastaa maltankoiria tai kääpiökoiria

16§  

Yhdistyslaki

muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä